Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SKLEPCOLWAY.PL

 

     Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować Państwu Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego, znajdującego się pod adresem domenowym  https://sklepcolway.pl/, zwany dalej „Regulaminem”. Regulamin ten został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i wprowadzi Państwa w zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

     W regulaminie znajdą Państwo informację między innymi na temat zasad składania Zamówień, reklamacji, zwrotów produktów zakupionych w Sklepie Internetowym. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego świadomej akceptacji.

 

§1 POJĘCIA UŻYTE W REGULAMINIE

W niniejszym Regulaminie użyto niżej wymienionych  pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

  1. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Adres poczty elektronicznej – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego dzięki któremu Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą  kontakt@sklepcolway.pl
  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym oraz zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
  4. Koszyk – udostępniona dla Klienta w ramach infrastruktury informatycznej przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość gromadzić niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
  5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta wprowadzony w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.
  6. Produkt – dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  7. Sklep Internetowy – sklep znajdujący się pod adresem domenowym https://sklepcolway.pl/ prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem sieci Internet (drogą elektroniczną), w ramach infrastruktury informatycznej Sprzedawcy mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
  8. Sprzedawca – przedsiębiorstwo prowadzone pod firmą Włodzimierz Sękowski, z siedzibą pod adresem ul. M.Reja 22, 97-500 Radomsko, NIP: 772-140-20-57
  9. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient z wykorzystaniem formularza Zamówienia precyzuje jego szczegóły.

 

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta, który korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. W załączniku nr 1 do Regulaminu znajdują się niezbędne informację na temat zasad związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych.
 3. Sprzedawca informuję Klienta o cenach poszczególnych Produktów, wyrażając je w złotych polskich brutto.
 4. Kliknięcie przez Klienta przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ znajdującego się w interaktywnym formularzu Zamówienia jest momentem złożenia Zamówienia. Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment otrzymania powiadomienia o przyjęciu Zamówienia. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty oraz w celu zawierania Umów Sprzedaży, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. włączona obsługa plików cookies.

 

§3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Składanie Zamówienia w naszym Sklepie Internetowym oraz zawarcie Umowy Sprzedaży jest proste i wygodne. Nie wymagamy w tym celu rejestracji konta Klienta. Wystarczy wybrać z naszej Oferty Produkt i postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
 2. Podstawą zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest złożenie Zamówienia. Aby złożyć Zamówienie należy w pierwszej kolejności wybrać Produkt lub Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy oraz jego/ich parametry. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć w przycisk DODAJ DO KOSZYKA, co spowoduje jego zapisanie w Koszyku.
 3. Koszyk to wirtualna przestrzeń Sklepu Internetowego, która pozwala na sprawdzenie nazwy i specyfikacji zamawianych produktów, ich ilości, jednostkowej, zsumowanej ceny zamawianych produktów/ich dostawy oraz  jest pierwszym krokiem procedury składania zamówienia. W celu rozpoczęcia procedury składania Zamówienia, po sprawdzeniu wyżej wymienionych informacji Klient jest proszony o kliknięcie przycisku PRZEJDŹ DO KASY.
 4. Przez proces składania Zamówienia przeprowadza przygotowany interaktywny formularz Zamówienia składający się z jednej karty. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży we wskazanych w formularzu miejscach należy wprowadzić dane osobowe klienta, uzupełnić informację na temat adresu, płatności, formy dostawy jak również złożyć stosowne oświadczenia poprzez zaznaczenie wskazanych opcji.
 5. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji i złożeniu stosownych oświadczeń następuje złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.
 6. Kliknięcie przez Klienta przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ znajdującego się w interaktywnym formularzu Zamówienia jest momentem złożenia Zamówienia. Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment otrzymania powiadomienia o przyjęciu Zamówienia. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 

§4 DOSTAWA ORAZ PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY

  1. W formularzu Zamówienia, Klient ma możliwość wyboru formy płatności za zakupione Produkty. Płatność może zostać zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:
   1. Płatność za pośrednictwem przelewu bankowego;
   2. Płatności za pobraniem;

 

 1. Sprzedawca dokonuje dostawy zakupionych Produktów. Dostawa może zostać zrealizowana za pośrednictwem:
  1. Poczty Polskiej;
  2. Firmy kurierskiej DPD;
  3. Firmy kurierskiej In Post,
  4. Firmy kurierskiej UPS,
  5. Firmy kurierskiej FedFx,
 2. Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego
  i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy przyjąć przesyłkę i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub materiału video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§5. ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 2. Każdy Klient ma ustawowe prawo do zgłoszenia reklamacji korzystając z prawa rękojmi. Zachęcamy do składania reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 3. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu do Sprzedawcy, Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.
 4. Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od kupującego żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny.
 6. Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

 

 

§6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta posiadający status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później.
 2. Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Niniejszym pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Szanowni Klienci większość Produktów sprzedawanych w Sklepie Internetowym ma taki charakter w związku z czym prosimy o sprawdzenie możliwości odstąpienia od umowy w stosunku do określonego Produktu.
 4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wypełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, będący załącznikiem nr. 3 do Regulaminu oraz odesłać Produkt na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 5. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy .
 6. Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.
 7. Zwrot kosztów, o których mowa powyżej w pkt. 6 nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy podany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.

 

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw, jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową
  z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy sprzedaży.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 listopada 2019 roku do odwołania.